ZGŁOSZENIE ODMIAN ROŚLIN DO PREZENTACJI POLOWEJ

podczas Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Minikowo 2022

I. Informacje o Wystawcy
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

/
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Osoba upoważniona do kontaktu z Organizatorem
1

II. Zgłoszenie odmian roślin do prezentacji na kolekcji odmian

Zgłaszamy następujące odmiany roślin uprawnych do prezentacji na poletkach w Minikowie:

1

III. Koszty prezentacji odmian
Liczba prezentowanych odmian
Miejsce prezentacji odmian do 30 odmian 30 odmian i więcej
Kolekcja w Minikowie 300 zł/odmianę 250 zł/odmianę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adres do korespondencji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, e-mail: sekretariat@kpodr.pl, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: iod@kpodr.pl, tel. 52 386 72 45, 663 731 881.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: realizacji umowy – zgłoszeniu udziału w  KUJAWSKO-POMORSKICH DNIACH POLA MINIKOWO 2022.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. stosownych umów podpisanych z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie przetwarzającym dane osobowe, dla których Administratorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminu jej rozliczenia i dochodzenia roszczeń, czyli 5 lat po zakończeniu roku, w którym umowa była realizowana. Dane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu biznesowego lub cofnięcia zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   4. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4.  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.